top of page

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikající fyzické osoby Miroslav Černoch, se sídlem Obůrka 39, Blansko 678 01, IČ: 19877030 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva/dohoda") uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "klient").

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednat se lze pouze e-mailem nebo telefonicky.

Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.

Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi.

 

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Ceny konkrétních fotografických balíčků včetně podrobných informací jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách.

Vždy je stanovena individuální cena dle požadavků a potřeb a je vždy odsouhlasena s klientem.

Cena za vybraný balíček je splatná až při předání hotové práce (fotografie, foto obrazy, fotokniha, nebo flash disk).

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

Realizace fotografování

Fotografování probíhají pouze na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem i fotografem.

Lokace pro fotografování je vždy předem domluvena s klientem.

Doba fotografování

Doba fotografování je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku a v případě focení zvířat i na spolupráci zvířete.

Pokud se klient zpozdí o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit.

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií v počtu dle vybraného foto balíčku provádí výhradně fotograf.

Tento výběr představuje nejzdařilejší záběry z focení.

Max do 14-ti pracovních dnů od uskutečněného focení, obdrží klient odkaz na soukromou galerii

 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného foto balíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).

U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování a odstranění případných drobnějších nedokonalostí atd.

Fotografie, foto obrazy a fotoknihy jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů.

Všechny fotografie archivuji po dobu 10 roků, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).

 

PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY

Doba dodání fotografií jsou max. 2 týdny od data focení.

U fotoknih a foto obrazů se posunuje dodací lhůta o 9 pracovních dnů.

Hotová zakázka je doručena klientům osobně, nebo přepravní společností (dle domluvy s klientem).

 

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách jsou vystaveny pouze se souhlasem klienta.

GDPR – práce s osobními údaji

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

je Miroslav Černoch IČ 19877030 (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:

Miroslav Černoch
adresa: Obůrka 39, Blansko 678 01
telefon: 606 042 964

e-mail: cernoch.miroslav@seznam.cz

OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

• jméno a příjmení

• e-mailová adresa

• poštovní adresa

• telefon

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

DOBA UCHOVÁNÍ

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

PŘÍJEMCO OBCHODNÍCH ÚDAJŮ (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb, nebo účetní služby

 

ZPRACOVATELÉ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze a jen výhradně správcem

VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ŮDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování webových stránkách

Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup jen on.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Odesláním z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

bottom of page